درباره ما

برای هر کسی که دغدغه زندگـی در جامعه های دینی دارد و میخواهد تاثیر اعتقاداتش را در تمام اجزای زندگی فردیاش نیز ببیند، ماهنامه آیه همشـهری یک فـرصت مغتنم است. نشــریهای که در تلاش است تا چارچـوب هــای نـوعی از سبک زندگی که در آن دین حرف اول و آخر را میزند پیدا کند.
آیه به دنبال یافتن راهی است تا جوان مسلمان ایرانی خودش به دنبال پاسخ پرسش هایش برود و با دستیافتن به سبک زندگیای مبتنی بر آیات قـرآن، تعالیـم نـورانی اهلبیـت و راهنـــمایی علمای دین، شمایلی از یک فرد نمونه در جامعه ای دینی بسازد.
سبک زندگی معرفی شده توسط  همشهری آیه یک سبک زندگی متعالی برای جوان ایرانی امروز است.

آگهی ها